Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa dostawa!
Podatek 0,00 zł
Razem (brutto)

Kategorie

Regulamin sklepu internetowego


§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego https://stepcraft.pl („Sklep”), który jest prowadzony przez SKY-VIDEO Marek Augustyński ul. Staszica 31. 32-650 Kęty, NIP: 5491953136, tel. +48 794-617-695 , e-mail: biuro@stepcraft.pl , zwanego dalej Sprzedającym.

 2. W ramach Sklepu internetowego Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową oferowanych towarów za pośrednictwem sieci Internet, tj. informuje klientów o produktach dostępnych w sklepie oraz umożliwia im składanie zamówień. Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie internetowej.

 3. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

 5. Sprzedający zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Korzystając ze strony Sklepu internetowego http://stepcraft.plKlient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Naruszenie tego zobowiązania uprawnia Sprzedającego do pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu.

§2 Definicje

 1. Sprzedający – oznacza SKY-VIDEO Marek Augustyński ul. Staszica 31. 32-650 Kęty, NIP: 5491953136

 2. Sklep – strona internetowa pod którą Sprzedawca prowadzi sprzedaż, dostępna pod adresem https://stepcraft.pl

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

 6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Celem złożenia zamówienia na towary oferowane w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zarejestrowania indywidualnego konta klienta w bazie Sklepu. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Klient zobowiązany jest wskazać dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

 2. W wyjątkowych wypadkach, dopuszczalne jest złożenie zamówienia telefonicznie lub e-mailem.

 3. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 4. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient składa zamówienia na produkty dostępne w Sklepie, wykonując czynności techniczne zgodnie z informacjami wyświetlanymi w serwisie.

 5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą określonych produktów na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość email z potwierdzeniem rejestracji zamówienia - nie jest to równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po akceptacji oferty Klienta przez Sprzedawcę i potwierdzeniu dostępności. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie w osobnej wiadomości email potwierdzającej realizację zamówienia, która będzie zawierać istotne elementy zamówienia. Ze względu na charakter prowadzonej działalności i fakt że towary pochodzą wyłącznie z zagranicy, klient musi otrzymać potwierdzenie zamówienia wysłane przez sprzedającego do Klienta. Każde wysłane potwierdzenie do Klienta, zawiera kluczowe informacje o dostępności towaru i ewentualnym czasie oczekiwania. Wiadomość potwierdzająca zawiera również przybliżony czas oczekiwania który waha się od trzech dni do kilku tygodni. Potwierdzenie wysyłane jest na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 7. W przypadku niedostępności produktu Klient niezwłocznie informowany jest o braku i terminie kolejnej dostawy. W przypadku zmiany cen produktów po ich ponownym wprowadzeniu do oferty, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy i/lub nowej ceny, zamówienie na dany produkt nie będzie realizowane. W przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za zamówienie przez Klienta, Sklep zwróci mu uiszczoną należność za produkt.

 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 9. Po zawarciu umowy sprzedaży zamówienie kierowane jest do realizacji.

§4 Ceny towarów i płatności

 1. Ceny towarów oferowanych na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23%.

 2. Cena towaru nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta, które wskazane są Klientowi wyraźnie w toku składania zamówienia.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie. Informacja o cenie podawana w Sklepie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, z potwierdzeniem realizacji zamówienia wysłanym przez pracownika sklepu, o której mowa w pkt 11 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów.

 4. Sprzedający wystawia na wszystkie sprzedane towary paragony fiskalne lub faktury VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest zaznaczenie przez Klienta odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia. W przypadku gdy Klient nie wyrazi woli otrzymania faktury VAT, do przesyłki zostanie załączony paragon fiskalny.

 5. Forma płatności powinna być określona przez Klienta podczas składania zamówienia.

 6. Dopuszczalne są następujące formy płatności:
 7. a) płatność przelewem bankowym – zamówienie płatne jest przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto SKY-VIDEO Marek Augustyński ul. Staszica 31. 32-650 Kęty, Płatności: ING Bank Śląski 27 1050 1113 1000 0092 0830 0856.

 8. Klient powinien uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu, w przypadku braku wpłynięcia środków na rachunek Sprzedającego i braku kontaktu z Klientem, zamówienie zostanie anulowane.

§5 Dostawa i odbiór towaru

 1. Sposób dostawy jest określany przez Klienta podczas składania zamówienia. Możliwe są dwie formy dostarczenia i odbioru towaru: "Wysyłka" oraz "Odbiór osobisty". Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu daty odbioru.

 2. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskiej DHL lub Inpost.

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 tygodni, o ile w trakcie realizacji w kontakcie z Klientem nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy. W przypadku okoliczności mogących spowodować zmianę terminu dostarczenia przesyłki, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Klienta.

 4. W przypadku zaistnienia możliwości uszkodzenia przesyłki w czasie transportu (wynikającej np. z zamówienia w jednym transporcie towarów bardzo delikatnych razem z ciężkimi i mogących powodować uszkodzenia, pomimo bardzo wysokiej ochrony zapewnionej przez opakowanie), po uprzedniej konsultacji z Klientem, Sprzedający dopuszcza możliwość rozbicia jednego zamówienia na dwie lub więcej części (przesyłek). Wynikające z tego dodatkowo koszty transportu winny zostać opłacone przez Klienta.

 5. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone od szkód powstałych w czasie transportu. Klient jest zobowiązany do rozpakowania przesyłki i sprawdzenia stanu jej zawartości w obecności kuriera. Jeśli w momencie odbierania przesyłki jej stan fizyczny budzi wątpliwości, opakowanie lub sam towar jest uszkodzony lub nosi oznaki ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić jej przyjęcia i w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki a następnie zgłosić ten fakt Sprzedającemu. Jeśli towar w imieniu Klienta odbiera wskazana przez niego osoba trzecia, Klient powinien poinformować ją o warunkach odbioru przesyłki. Podczas stwierdzenia uszkodzenia paczki w trakcie dostarczenia klient sporządza wraz z kurierem protokół szkody, musi być sporządzony w chwili dostarczenia I podpisamy przez kuriera. Od chwili odbioru przesyłki uszkodzonej i sporządzeniu protokołu szkody klient odpowiada za reklamację złożoną u kuriera w firmie kurierskiej. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania dostarczanego towaru, prosimy nie odbierać przesyłki.

§6 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży towarów w Sklepie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia. Aby zachować w/w termin, wystarczy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Sprzedającego SKY-VIDEO Marek Augustyński ul. Staszica 31. 32-650 Kęty, tel. +48 794-617-695, e-mail: biuro@stepcraft.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej , jednak nie jest to obowiązkowe:
  1. Wzór odstąpienia od umowy:

  Wzór
  Miejscowość, data

  ………………………………………

  ………………………………………

  ………………………………………

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  Adres konsumenta(-ów) lub

   

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  lub poza lokalem przedsiębiorstwa

   

   

  Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

  umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

   

  Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

   

  ……………………………………

  Podpis konsumenta(-ów)

  (*) Niepotrzebne skreślić

  1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

  2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 5.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uznaje się ją za niezawartą. Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Produkt musi zostać odesłany lub przekazany przez Konsumenta na adres: SKY-VIDEO Marek Augustyński ul. Oświęcimska 51, 43-331 Dankowice, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 PLN. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Kupując usługę w Sklepie i zgadzając się na wykonanie usługi przed 14-dniowym terminem możliwości odstąpienia od umowy (zaznaczając odpowiednie pole w trakcie dodawania usługi/produktu do koszyka), Klient traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli usługa została wykonana w pełni.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7 Reklamacje

 1. Sprzedający dostarcza rzeczy bez wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli zakupiony towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną, w zakresie określonym ustawą Kodeks cywilny.

 3. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu lub defektu zakupionego towaru, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na adres: SKY-VIDEO Marek Augustyński ul. Oświęcimska 51. 43-331 Dankowice, tel. +48 794-617-695 , e-mail: biuro@stepcraft.pl W celu wszczęcia procedur reklamacyjnych, towar należy dostarczyć Sprzedającemu wraz z dowodem zakupu oraz dokładnym opisem wady lub defektu i wskazaniem okoliczności w jakich je wykryto. Ponadto, do produktu powinny zostać dołączone dane teleadresowe klienta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) a także wyrażone roszczenie względem reklamowanego produktu.

 4. Od chwili przyjęcia produktu w trybie reklamacyjnym, w ciągu 14 dni Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia Klientowi odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w kwestii uznania lub odrzucenia roszczeń reklamacyjnych.

 5. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Klient zostaje poinformowany o trybie rozwiązania oraz czasie potrzebnym na zakończenie procesu reklamacji. Koszty transportu produktu ponosi Sprzedający.

 6. W przypadku odrzucenia roszczeń reklamacyjnych, Klientowi zostają zaproponowane możliwe rozwiązania oraz skorzystanie z usług serwisu pogwarancyjnego. W przypadku uzasadnionego odrzucenia reklamacji, koszty odesłania produktu do Klienta ponosi Klient.

 7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 8. Przedmioty, w których dokonano ingerencji w konstrukcję, modyfikacji własnych lub zerwano plombę zabezpieczającą, jak również przedmioty zużyte w sposób naturalny, uszkodzone mechanicznie lub w których defekt powstał na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nadmiernego zabrudzenia, nie podlegają reklamacji.

§8 Usługi serwisowe i pogwarancyjne

 1. Sprzedający oferuje usługę montażu wybranego plotera, który występuje w wersji KIT (samodzielny montaż) do wersji RTR (gotowy do użycia).

 2. Usługa montażu może być wykonana po wcześniejszym oświadczeniu Kupującego, że rezygnuje z możliwości 14-dniowego odstąpienia od umowy. 

 3. Sprzedający prowadzi serwis pogwarancyjny.

 4. Po dostarczeniu produktu do siedziby Sprzedającego, serwis pogwarancyjny w możliwie najkrótszym czasie potrzebnym na zdiagnozowanie uszkodzenia skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia propozycji sposobu naprawy, czasu potrzebnego na prace serwisowe oraz spodziewanych kosztów. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na zaproponowane warunki serwisu, strony postępują dalej zgodnie z przyjętymi ustaleniami. W przypadku nie udzielenia przez Klienta zgody na zaproponowane przez serwis warunki naprawy pogwarancyjnej, serwis nie podejmie naprawy a produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

§9 Dane osobowe

 1. Rejestrując konto a następnie składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta przy rejestracji jest dobrowolne, choć zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Celem skutecznej realizacji zamówień, dane teleadresowe klienta są przekazywane do firmy kurierskiej, realizującej przesyłki kurierskie. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa podania nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Sprzedający stosuje najnowsze technologie i procedury ochrony danych osobowych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności.

§10 Warunki techniczne

 1. Korzystanie ze strony Sklepu jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia internetowego lub telefonicznego. Opłaty te są pobierane przez operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient według obowiązujących u danego operatora taryf. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym wskazanym przez Sprzedającego do kontaktu z Klientem nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.

 2. Korzystanie ze strony Sklepu wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  3. Google Chrome w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  5. dostęp do sieci internet.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem rozstrzygane będą przed sądem właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Klienci będący Konsumentami mają możliwość do skorzystania z polubownego pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży, mogą oni skorzystać z pomocy
  1. Rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę

 5. Aktualny Regulamin może być dostarczony Klientowi na jego żądanie drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail, bez dodatkowych opłat.